Hội Đồng Tư Bản Cai Quản Mạng Lưới Kinh Tế 998

We Trust In God 我們相信上帝

Vì thắng lợi chung của sự nghiệp Kinh tế Sáng tạo, Đổi mới, Phát triển

Mạng lưới kinh tế lưu thông sự thịnh vượng

Vì sự thắng lợi của sứ mệnh Hải Khang Victory. Tất cả mọi người cùng thắng. Không để ai bị bỏ lại phía sau


Tham chiếu đối tượng

  • Chúa Công, chủ tịch hội đồng tư bản 998
  • Sếp Tổng, quản trị kho tàng lợi ích, điều hành mạng lưới ích lợi
  • Hải Khang, điều hành mạng lưới 998, hậu thuẫn các thành viên tham gia phát triển kinh tế