Base

Adam Smith – cha đẻ kinh tế học cổ điển với tác phẩm: Sự giàu có của quốc gia

Sự phát triển bao giờ cũng phải đi lên từ những thứ căn bản và giản dị nhất

Wikipedia: Chủ nghĩa tư bản

Bảo hộ 保護 nâng đỡ sự phát triển

Toán học là vĩ đại

Lấy Tư bản làm Con đường.

Lấy Toán học làm Nền tảng.

Lấy Văn học làm Trợ lý.