Intention

Chủ đích

主的 chủ đích. 指標 chỉ tiêu.
目標 mục tiêu. 任務 nhiệm vụ. 管理 quản lý

4 tác nhân, 4 thứ cầm nắm

Boss. Chú tâm, chủ đích // Intention
Leader. Chỉ tiêu // Targets
Executor. Mục tiêu, nhiệm vụ // Goals, Tasks
Manager. Số liệu, dữ liệu // Data

#

Đã làm người bắt buộc phải có lòng tham. Không tham không phát triển được.
Nhưng lòng tham phải đi đôi với bản lĩnh và trí tuệ.
Lòng tham giống như ngựa xích thố. Bản lĩnh là cầm cương, chế ngự được con ngựa. Trí tuệ để điều khiển con ngựa.

Quản trị lòng tham là một năng lực cần phải có

….

Kẻ ngu si sẽ chết vì tham lam, vội vàng, và mù quáng.

Kẻ trí tuệ sẽ chế ngự được, điều khiển được lòng tham, biến lòng tham thành một loại động lực để làm bàn đạp tiến lên